අප අමතන්න

ඔබ වෙනුවන් නිරතුරුව රැදී සිටින්නෙමු

අප හා සම්බන්ධ වන්න පහත සදහන් විද්‍යුත් ලිපිනයන් තුළින්

සාමාන්‍ය සේවා

info@gewattha.com

නිෂ්පාදන

product@gewattha.com

විකුණුම්

sales@gewattha.com

පාරිභෝගික සේවා

customercare@gewattha.com

විකුණුම්කරු

seller@gewattha.com

ගැණුම්කරු

buyer@gewattha.com

මාධ්‍ය

media@gewattha.com

පැමිණිලි

complaint@gewattha.com

Main Menu