• වෙඩින් කේක්

  සර්ව සම්පුර්ණ ලෙස අමුද්‍රව්‍ය යොදා සාදන ලද  ඉතාමත් රසවත් වෙඩින් කේක් ඇනවුම් භාර ගැනේ. රසයේ කිසිදු අඩුපාඩුවක් නැති ඉතාමත් ප්‍රනීත වෙඩින් කේක් සපයන්නෝ.

   වෙඩින් කේක් කැල්ලක දිග අගල් 2 පළල 1 වේ.

  $0.79
  • LKR: 236.00₨
  • AED: 2.88د.إ
  • AUD: $1.18
  • CAN: $0.00
  • CNY: ¥5.69
  • EUR: €0.73
  • GBP: £0.62
  • INR: ₹0.00
  • KRW: ₩0.00
  • RUB: р.0.00
  • YEN: ¥0.00

  වෙඩින් කේක්

  $0.79
  • LKR: 236.00₨
  • AED: 2.88د.إ
  • AUD: $1.18
  • CAN: $0.00
  • CNY: ¥5.69
  • EUR: €0.73
  • GBP: £0.62
  • INR: ₹0.00
  • KRW: ₩0.00
  • RUB: р.0.00
  • YEN: ¥0.00
  Add to cart

Main Menu