• කිතුල් පැණි

  රිවස්ටන් ප්‍රදේශයෙන් ඉතා පිරිසිදුව උසස් ප්‍රමිතියකින් යුතුව ලබා ගත කිතුල් පැණි (සිනි හෝ කිසිදු රසකාරක කලවම් නොකළ)

   ප්‍රමාණය 

   තොග 

   සිල්ලර් 

   බෝතල් 1

    Rs.1155

   Rs.1320

  $3.54$4.04
  • LKR: 1,155.00₨ - 1,320.00₨
  • AED: 0.14د.إ - 0.17د.إ
  • AUD: $0.02 - $0.03
  • CAN: $0.00
  • CNY: ¥0.55 - ¥0.63
  • EUR: €0.01
  • GBP: £0.01
  • INR: ₹0.00
  • KRW: ₩0.00
  • RUB: р.0.00
  • YEN: ¥0.00

  කිතුල් පැණි

  $3.54$4.04
  • LKR: 1,155.00₨ - 1,320.00₨
  • AED: 0.14د.إ - 0.17د.إ
  • AUD: $0.02 - $0.03
  • CAN: $0.00
  • CNY: ¥0.55 - ¥0.63
  • EUR: €0.01
  • GBP: £0.01
  • INR: ₹0.00
  • KRW: ₩0.00
  • RUB: р.0.00
  • YEN: ¥0.00
  Select options

Main Menu