විකුණුම් සාමාජික ගාස්තු

විශේෂාංග

 •  ඔබේ විකුණුම් අයදුම්පත ලෙස පිළිගනු ලැබුවහොත් ඔබට අපගේ වේදිකාවේ සාමාජිකයෙකු විය හැකිය.
 • සාමාජිකයෙකු නොවී ඔබට විකුණුම්කරුවෙකු විය නොහැක.
 • විකුණුම් සාමාජික සැලැස්මේ වර්ග 7ක් තිබේ; ඔබගේ තත්වය, හැකියව, අවශ්‍යතාවය අනුව කැමති පරිදි ඔබට අවශ්‍ය සාමාජිකත්වය තෝරාගත හැකිය.
 • සාමාජිකත්වය ඉහළ නැංවීමට හෝ අඩු කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, ඔබට ඕනෑම වේලාවක වර්තමාන තත්ත්වය අවලංගු කර පද්දතිය තුළින් යාවත්කාලින කළ හැකිය.
විකුණුම් සාමාජික විශේෂාංග
 • නොමිලේ විශේෂාංග
 • ගෙවිය යුතු විශේෂාංග

නොමිලේ විශේෂාංග – Free Features

Profile – පැතිකඩ

 • Profile -පැතිකඩ
 • Address – ලිපිනය
 • Social – සමාජ
 • Verification – සත්‍යාපනය
 • Membership – සාමාජිකත්වය

Settings Inside – ඇතුළත සැකසුම්

 • Logo -ලාංඡනය
 • Banner – බැනර
 • Nam – නම
 • Description – විස්තර
 • Phone -දුරකථන

Products – නිෂ්පාදන

 • Manage Products – නිෂ්පාදන කළමනාකරණය
 • Add Products – නිෂ්පාදන එකතු කිරීම 
 • Publish Products – නිෂ්පාදන ප්‍රකාශයට පත් කිරීම 
 • Edit Live Products – සජීවී නිෂ්පාදන සංස්කරණය 
 • Delete Products – නිෂ්පාදන ඉවත් කිරීම 

Selling Types – විකුණුම් ක්‍රම

 • Simple – සාමාන්‍ය
 • Variable – විචල්‍ය
 • Grouped – කාණ්ඩගත
 • External / Affiliate –
  අනුබද්ධ ලින්ක් 
 • Virtual – අස්පෘශ්‍ය 
 • Downloadable –
  බාගත හැකි

   

Price – මිළ 

 • SKU – එස්.කේ.යූ
 • Price – මිල
 • Sale Price – වට්ටම් මිළ 
 • Sales Schedule – විකුණුම් මිල
 • Short Description – කෙටි විස්තරය
 • Description – සම්පූර්ණ විස්තරය

Insights – දර්ශණය

 • Add Attribute – ගුණාංග එක් කිරීම 
 • Add Attribute Term – ගුණාංග රීති 
 • Rich Editor – විශේෂ සංස්කාරක
 • Featured Product – විශේෂිත නිෂ්පාදන
 • Duplicate Product – නිෂ්පාදන අනුපිටපත්
 • File Import – වාර්තා එක් කිරීම
 • File Export – වාර්තා භාගත කිරීම 
 • Quick Edit – ඉක්මන් සංස්කරණ
 • Bulk Edit – සමුහ සංස්කරණ 
 • Stock Manager – තොග කළමනාකරණ 

Sections – අංශ

 • Featured Image – විශේෂිත රූප
 • Gallery Image – ගැලරි රූප
 • Category – කාණ්ඩ
 • Add Category – කාණ්ඩ එක් කිරීම 
 • Brands – වෙළඳ නාම
 • Add Brands – වෙළඳ නාම එකතු කිරීම 
 • Tags – ටැග් කිරීම 
 • Add-ons – ඇඩෝන
 • Tool-set Fields – මෙවලම් කට්ටල
 • ACF Fields -ක්ෂේත්‍රක්ෂේත්‍ර
 • Location – ස්ථානය

Panels – පැනල්

 • Inventory – තොග 
 • Shipping – නැව්ගත කිරීම
 • Taxes – බදු
 • Linked – ලින්ක් 
 • Attributes – ගුණාංගඋසස්
 • Advanced – අත්තිකාරම්
 • Catalog – නාමාවලි
 • Shipping Tracking – නැව්ගත කිරීම බැලීම 

Orders – ඇණවුම් 

 • View Orders – ඇණවුම් බැලීම
 • Status Update – තත්ව යාවත්කාලීන කිරීම
 • View Details – විස්තර බැලීම 
 • Add/Edit Order – ඇණවුම එක් කිරීම / සංස්කරණය කිරීම
 • Delete Order – ඇණවුම ඉවත් කිරීම 
 • View Comments – සමාලෝචන බැලීම 
 • Submit Comments – සමාලෝචන එක් කිරීම 
 • Export CSV – සි.එස් .වී. ලබා ගැනීම 
 • View Commission – කොමිස් බැලීම 

Delivery Management  – භාරදීමේ පුද්ගලයා

 • Delivery Person – භාරදීමේ පුද්ගලයා
 • Delivery Time – භාරදීමේ කාලය

Groups & Staffs – කණ්ඩායම් සහ කාර්ය මණ්ඩලය

 • Manage Group – කණ්ඩායම් කළමනාකරණ 
 • Manage Managers – කළමනාකරුවන් කළමනාකරණය 
 • Manage Staff – කාර්ය මණ්ඩලය කළමනාකරණය 

Withdrawal –
මුදල් ආපසු ගැනීම

 • Withdrawal Request – ඉල්ලා අස්කර ගැනීම
 • Transactions -ගනුදෙනු 
 • Transaction Details – ගනුදෙනු විස්තර

Settings – සැකසුම්

 • Store Settings – වෙළදසැල සැකසුම්
 • Capability Controller – ශක්‍යතා පාලකය
 • Store Branding – වෙළඳසැල් නාමකරණය
 • Location – ස්ථානය
 • Shipping – නැව්ගත කිරීම
 • Payment – ගෙවීම
 • Policies – ප්‍රතිපත්ති
 • Customer Support – වෙළදසැල විවෘත පැය
 • Store Hours – වෙළදසැල විවෘත පැය
 • Vacation – පාරිභෝගික සහායනිවාඩු

Notification – දැනුම්දීම

 • Direct Message – සෘජු පණිවිඩ
 • Knowledge base – දැනුම පදනම

Notice – දැන්වීම

 • Notice – දැන්වීම
 • Topic Reply – මාතෘකා පිළිතුරු

Inquiry – විමසීම්

 • Inquiry – විමසීම
 • Inquiry Reply – විමසීම් පිළිතුර

Support Ticket – ආධාරක ටිකට් පත

 • View / Manage – කළමනාකරණය කිරීම
 • Allow Reply – පිළිතුරු දීමට ඉඩදීම

විශේෂ විශේෂාංග

පහත විශේෂාංග අනුගමනය කරමින්, ඔබට ඕනෑම සාමාජික සැලැස්මක් තෝරා ගැනීමට නිදහස තිබේ. ඔබ සාමාජික සැලැස්මක් තෝරාගත් පසු සියල්ල ස්වයංක්‍රීයව සැකසෙනු ඇත. ඉන්පසු ඔබට තනියම වෙළදසැලේ ගැණුම්කරුවන්ට විකිණීම කළ හැකිය.

අසීමිත නිෂ්පාදන එකතු කිරීම

නිෂ්පාදන එකතු කිරීම

කාණ්ඩ 14 හා අසීමිත අනු කාණ්ඩ

නිෂ්පාදන කාණ්ඩ

පරිපාලක අනුමැතියකින් තොරව විකුණුම්කරුවන්ට සජීවී නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කිරීම

සජීවී නිෂ්පාදන

ඔබේම අන්තර්ජාල වෙළඳසැලක් වෙන් කිරීම

අන්තර්ජාල අවකාශය

අසීමිත පාරිභෝගිකයින්

පාරිභෝගික ධාරිතාව

ගැනුම්කරු සහ විකුණුම්කරු අතර අභ්‍යන්තර පණිවිඩ හුවමාරුව

අභ්‍යන්තර පණිවිඩ හුවමාරුව

විදේශීය ගැනුම්කරුවන් සඳහා අපනයන පහසුකම්

අපනයනය

අසීමිත කාර්ය මණ්ඩල සහ කණ්ඩායම් එකතු කිරීම

කාර්ය මණ්ඩල සහ කණ්ඩායම්

කලපරිච්චේදනාත්මක විකුණුම් වාර්තා පි.ඩී.එෆ් ක්‍රමයෙන්

වාර්තා

ගිණුම්කරණය සහ බැංකු ණය සහාය

ලෙජර් පොත

නිෂ්පාදන, විකුණුම්, ප්‍රදේශ, රටවල් විශ්ලේෂණ

විශ්ලේෂණයන්

වාර්ෂික විකුණුම් සාමාජික ගාස්තු සහ විශේෂ විශේෂාංග

විශේෂාංග
සහයෝගිතා
සිල්ලර
තොග + සිල්ලර
ක්ෂණික ආහාර
අපනයනය
විදේශ
අභිරුචිය
මහපරිමාණ
වාර්ෂික සාමාජිකත්ව ගාස්තු
Rs. 0 LKR
Rs. 100 LKR
Rs. 500 LKR
Rs. 1 000 LKR
Rs. 2 000 LKR
Rs. 5 000 LKR
Rs. 5 000 LKR
Rs. 10 000 LKR
ගැනුම්කරුවන් සීමාව
1000
අසීමිතයි
අසීමිතයි
අසීමිතයි
අසීමිතයි
අසීමිතයි
අසීමිතයි
අසීමිතයි
එකතු කළ හැකි නිෂ්පාදන ගණන
20
40
60
80
අසීමිතයි
100
අසීමිතයි
අසීමිතයි
එකතු කළ හැකි කාණ්ඩ නිෂ්පාදන ගණන (/14)
4
2
2
2
2
4
1
3
අන්තර්ජාල වෙළදසැල් ඉඩකඩ
0. 1 GB
0. 5 GB
1 GB
1 GB
2 GB
2 GB
2 GB
5 GB
කාර්යය මණ්ඩලය
2
5
10
අසීමිතයි
අසීමිතයි
අසීමිතයි
අසීමිතයි
අසීමිතයි
සියලු වෙළද ගණුදෙනු දත්ත
නැත
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
අභ්‍යන්තර කතා බස්
නැත
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
වෙළදසැල විස්ලේෂණය
නැත
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
අපනයනය
නැත
නැත
සීමාසහිතයි - ඉන්කොටම් 3
නැත
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ගිණුම් වාර්තා
නැත
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
ඔව්
සජීවී නිෂ්පාදන ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම
නැත
නැත
නැත
නැත
නැත
නැත
නැත
ඔව්

විශේෂ විශේෂාංග

නිෂ්පාදන කාණ්ඩ (14)

ඉන්කොටර්ම් ස්වයංක්‍රීය මිල තැබීම් අවස්ථා (11)

 1. කලා
 2. ආයුර්වේද
 3. අත්කම්
 4. විලවුන්
 5. බීම වර්ග
 6. ආහාර
 7. මල්
 1. විදුලි උපකරණ
 2. පළතුරු
 3. ධාන්‍ය
 4. ඇසුරුම්
 5. කුළුබඩු
 6. එළවළු
 7. වෙනත්
 1. CFR අපනයන මිල
 2. CIF අපනයන මිල
 3. CIP අපනයන මිල
 4. CPT අපනයන මිල
 5. DAP අපනයන මිල
 6. DDP අපනයන මිල
 1. DPU අපනයන මිල
 2. EXW අපනයන මිල
 3. FAS අපනයන මිල
 4. FCA අපනයන මිල
 5. FOB අපනයන මිල

ස්වයංක්‍රීය මිල තැබීම් අවස්ථා (22)

වෙළදසැල් විශ්ලේෂණ

 1. CFR අපනයන මිල
 2. CIF අපනයන මිල
 3. CIP අපනයන මිල
 4. CPT අපනයන මිල
 5. DAP අපනයන මිල
 6. DDP අපනයන මිල
 7. DPU අපනයන මිල
 8. EXW අපනයන මිල
 9. FAS අපනයන මිල
 10. FCA අපනයන මිල
 11. FOB අපනයන මිල
   
 1. FCL බහාලුම් මිල
 2. LCL බහාලුම් මිල
 3. විදේශීය සාමාන්‍ය කුරියර් මිල
 4. දේශීය සාමාන්‍ය කුරියර් මිල
 5. දේශීය සිල්ලර මිල
 6. දේශීය තොග මිල
 7. නිෂ්පාදක සිල්ලර මිල
 8. නිෂ්පාදක තොග මිල
 9. විදේශීය තැපැල් ගාස්තු සමඟ මිල
 10. දේශීය තැපැල් ගාස්තු සමඟ මිල
 11. විශේෂ කුරියර් මිල (DHL, UPS, ආදිය)
 1. කලාප වෙළඳසැලට පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන්
 2. රටවල් වෙළඳසැලට පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන්
 3. නිෂ්පාදන විශ්ලේෂණ
 4. වැඩිපුරම නැරඹූ නිෂ්පාදන
 5. දින, මාස, අවුරුදු අනුව විශ්ලේෂණ
 6. වෙළඳසැලට පැමිණෙන පාරිභෝගික ගණන
 7. වෙළඳසැලට පැමිණෙන අන්තර්ජාල මූලාශ්‍ර

සාමාජික සැලසුම් හැඳින්වීම

1. සහයෝගීතා
 • මෙය ජීවිතයේ බරපතල ගැටළු වලට මුහුණ දෙන, මුල්‍යමය වශයෙන් දුප්පත් සහ මාසික පවුල් ආදායම රු. 10,000 / – අඩු අයට අප මෙම සැලැස්ම ලබා දෙන්නෙමු.
 • මෙම සැලැස්මේ ඇති වාසිය නම් අපි අවුරුදු 2 ක් සඳහා ලියාපදිංචි ගාස්තු සහ නොමිලේ අභිරුචිකරණය කිරීමේ විශේෂාංග අය නොකිරීමයි.
 • ඔබගේ අයදුම්පත අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසු අපි මෙම සාමාජිකත්වය ලබා දෙන්නෙමු.
 • කාලය තුළ ඔබ සාර්ථක වූ පසු අපි ඔබේ සැලැස්ම වෙනස් කළ හැකිය.
5. අපනයනය
 • මෙම සැලැස්ම මූලික වශයෙන් සැලසුම් කර ඇත්තේ නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීම සඳහා ය. එහි සියළුම INCOTERM මිළ ස්වයංක්‍රිය සැකසුම් කර ඇත.
  අදාළ INCOTERM අනුව අපනයන මිල තැබිය හැකිය.
 • ඔබ ජීවත් වන රටේ ඔබට විකිණිය නොහැක. අභ්‍යන්තර විකිණීමේ පද්දතිය සැකසුම් කර ඇත්තේ අපනයනය සඳහා පමණි.
 • ඔබ දේශීයව ද විකුණන්නේ නම්, ඔබ ඒ සඳහා වෙනත් සැලැස්මක් තෝරා ගත යුතුය (තොග සැලැස්ම).
2. සිල්ලර
 • මෙම සැලැස්ම තුළ ඔබට අලෙවි කළ හැක්කේ සිල්ලර මිලට පමණක් වන අතර තොග හා අපනයන මිලට ගනුදෙනු කළ නොහැක.
 • මෙහි පද්ධති විශේෂාංග සීමිත වන අතර මෙම සැලැස්ම යටතේ සමහර විශේෂාංග නොපෙනේ.
6. විදේශ
 • මෙම සැලැස්ම ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත ජීවත් වන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට අදාළ වේ. 
 • මෙහි ඇති වාසිය නම් ඔබට දේශීය ආහාර අලෙවි කිරීමට හෝ දේශීය නිෂ්පාදන වෙනත් රටවලට අපනයනය කිරීමට හැකි වීමයි.
3. සිල්ලර හා තොග
 • මෙම සැලැස්ම තුළ, සිල්ලර හා තොග වශයෙන් නිෂ්පාදන මිල ගණන් විකිණුම්කරුට නියම කළ හැකිය.
 • මෙම සැලැස්මේ විචල්‍ය නිෂ්පාදන සැළසුම් ඇති අතර එහි ලක්ෂණ අනුව ස්වයංක්‍රීයව මිල වෙනස් වේ.
 • ඔබේ නිෂ්පාදන මිල ප්‍රමාණය, ප්‍රමාණය, වර්ණය, විශේෂාංග වැනි විවිධ සාධක මත රඳා පවතී නම් ඔබට මෙහි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට ඇති හොඳම සැලැස්ම මෙයයි.
 • අපනයනය කිරීම සඳහා අප උපරිම වශයෙන් INCOTERM මිල සැකසුම් 3 කට ඉඩ දෙමු, එම විශේෂාංගය සක්‍රිය කිරීම සඳහා ඔබ අපව දැනුවත් කළ යුතුය.
7. මහා පරිමාණ
 • ඔබ සිල්ලර, තොග වශයෙන් හෝ අපනයන වශයෙන් විශාල වශයෙන් නිෂ්පාදන අලෙවි කරන පුද්ගලයෙකු හෝ සමාගමක් නම්, ඔබට මෙම සැලැස්ම යටතේ ලියාපදිංචි විය හැකිය.
 • ඔබේ ව්‍යාපාරය මහා පරිමාණයෙන් ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්, අප සමඟ ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඔබට මෙම සැලැස්ම තෝරා ගත යුතුය.
 • සියලුම සිල්ලර, තොග සහ අපනයන INCOTERM විශේෂාංග මෙම සැලැස්මේ ඇත.
4. ක්ෂණික ආහාර පාන
 • ඔබ නිවසක, සාප්පුවක, අවන්හලක හෝ හෝටලයක පිසූ ක්ෂණික ආහාරපාන විකුණුම්කරුවකු ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් පමණක් මෙම සැලැස්ම භාවිතා කල හැකිය. එසේ නොමැති නම් ඔබට මෙම සැලැස්ම සඳහා ඉල්ලුම් කළ නොහැකිය.
 • පිසූ ආහාර සහ පාන වර්ග පමණක් සකස් කරන ලියාපදිංචි ව්‍යාපාර සඳහා මෙම සාමාජික සැලැස්ම විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත.
 • ආහාර බෙදා හැරීම සඳහා ඔබට අපගේ බෙදා හැරීමේ සැකසුම් විශේෂාංග භාවිතා කළ හැකිය.
8. අභිරුචි Custom Plan
 • ඔබ ඉහත කිසිදු සැලසුමකට අයිති නැතිනම්, ඔබට අභිරුචි සැලැස්ම ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
 • අපි සෑම කෙනෙකුටම හෝ සෑම සමාගමකටම අභිරුචි සැලැස්මක් ලබා නොදේ, අවශ්‍යතාවය මත අපි එය දෙන්නෙමු, එයට විකිණුම්කරු විසින් ඉල්ලීමක් එවිය යුතුය.

විශේෂාංග පැහැදිලි කිරීම - Pro Features

1. මිල – Price
 • සාමජිකත්ව මුදල් වසරකට සිමා වන අතර, ඔබට සෑම වසරක් තුළම අවශ්‍ය නම් සාමජිකත්වය අලුත් කළ හැකිය. එහිදී අලුත් කරන දිනයේ සිට ඉදිරි වර්ෂයකට සාමජිකත්වය වලංගු වේ. සාමාජිකත්වය අලුත් කිරීමට ඔබට ස්වයංක්‍රියව දැනුම් දේ.
 • උපකරණ පුවරුව (Dashboard)→ පැතිකඩ (Profile) → සාමාජිකත්වය (Membership) → අවලංගු කරන්න (Cancel) → වෙළෙන්දෙකු වන්න (Become a vendor-වෙබ් අඩවිය පිවිසේ ).
7. වාර්තා – Reports
 • සියලුම විකුණුම් ගනුදෙනු / පිරිවැටුම ඕනෑම කාල පරිච්ඡේදයක් සදහා පද්දතිය තුළින් ස්වයංක්‍රීයව ලබා දීමට ඉඩ සලස්වා ඇත.
 • ඔබ මුල්‍ය ණය අයදුම් කරන්නේ නම් මෙම වාර්තා ඔබේ ආදායම් ප්‍රභවයන් තහවුරු කිරීමට උපකාරී වේ.
 • ඔබට පහසුවෙන් ආදායම් පත්‍ර මුද්‍රණය කළ හැකිය.
2. පාරිභෝගික සීමාව – Customer Limit
 • එක් එක් සාමාජික සැලැස්ම යටතේ සදාකාලික පාරිභෝගික පිරිස මේ යටතට වැටේ. 
 • සීමිත ප්‍රමාණය ඉක්මවා ඇත්නම් ඔබට නව ගනුදෙනුකරුවෙකු ලබාගත නොහැක. එවිට ඔබට ඊළඟ හොඳම සාමාජික මට්ටමට මාරු විය යුතුය.
8. චැට් බොක්ස් – Chat Box
 • විකුණුම්කරුවන්ට සහ ගැනුම්කරුවන්ට නිෂ්පාදන, මිල, බෙදා හැරීම, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය, නිෂ්පාදන ලබා ගැනීමේ හැකියාව, ගුණාත්මකභාවය, අපනයනය, ආනයනය යනාදි සියලු විස්තර අභ්‍යන්තරව සාකච්ඡා කිරීමට මෙම චැට් බොක්ස් එක තුළින් ඉඩ ලබා දේ.
 • අවදානම්, වංචා සහ දෝෂවලින් වලින් ආරක්ෂා කිරීමට සහ අවම කිරීම සඳහා, සම්බන්ධතා තොරතුරු එකිනෙකා සමඟ බෙදා ගැනීමට අප සාමාන්‍යයෙන් ඔබව දිරිමත් නොකරමු.
 • ඒ වෙනුවට අපගේ අභ්‍යන්තර පද්දතිය තුළින් ඔබට කතා බස් කිරීමට ඉඩ දෙන අත‍ර, එහි සියලු කතා අවසන් කර පසුව අප මගහැර ගනුදෙනුව පිටත සිදු කර පසුව ඇතිවන ගැටළු තත්වයන් වලට අප මැදිහත් නොවෙන අතර, ඔබ දෙපාර්ශවයම කොන්දේසි කඩ කර ඇති බැවින් ඔබ දෙපාර්ශවයම තහනම් කිරීමට වුවද සිදුවිය හැක. එවිට ඔබට මිලට ගැනීම හා විකිණීම යන අංශ දෙකම භාවිතා කළ නොහැකි වේ
 • අප සැම විටම ලිඛිත සාක්ෂි සොයන්නේ මෙම ව්‍යාපාර ගැටළු අවම කිරීමටත් පාර්ශවකරුවන් සාදාරන වෙළද ප්‍රතිපත්තියක් ගොඩනැගීම සදහාත්ය.
3. නිෂ්පාදන – Product
 • එක් එක් සැලැස්ම යටතේ ඉඩ දී ඇති උපරිම නිෂ්පාදන සංඛ්‍යාව මෙහි දැක්වේ.
 • සෑම කෙනෙකුටම යම් ප්‍රවේශයක් සහ අවස්ථාවක් ලබා දීම සඳහා ඉඩදෙන නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය සීමිත කර ඇත.
 • අසීමිතව නිෂ්පාදන එකතු කිරීමේ අවස්ථාව අපනයන වෙළඳපොළට පමණක් ඉඩ ලබා දී ඇත.
 • ඔබට නිෂ්පාදන ගණනාවක් ඇති වෙළඳසැලක් තිබේ නම්, මෙහි පවතින ඉඩ ප්‍රමාණය සීමිත නම් ඔබට විශේෂ සැලැස්මක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
9. විශ්ලේෂණ – Analytics
 • ඔබේ වෙළඳසැලේ ක්‍රියාකාරකම් පූර්ණ ලෙස අධීක්ෂණය කිරීමට සහ විශ්ලේෂණය කිරීමට මෙය ප්‍රබල සන්නිවේදන පිවිසුමකි.
 • එය ඔබේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නේ කවුරුන්ද, මොනවද කරන්නේ, ඔවුන් සොයන දේ කුමක් ද, ඔවුන් සොයන ආකාරය කුමක් ද, ඔවුන් ඔබේ වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන ස්ථානය ආදිය පිළිබඳ සත්‍ය කාලීන තොරතුරු සපයයි.
 • මෙය ඔබට අපගේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රචාරණය හරහා ඔබගේ නිෂ්පාදන ලොවපුර නොමිලේ ප්‍රචාරය කිරීමට මෙයින් අවස්ථාව ලැබේ.
 • අන්තර්ජාලය හරහා ලොව පුරා තම ව්‍යාපාරය ව්‍යාප්ත කිරීමට අවශ්‍ය ඕනෑම විකුණුම්කරුවෙකුට මෙම විශ්ලේෂණ භාවිතා කර උපරිම අවස්ථාවන් උදා කර ගත හැකිය.
4. නිෂ්පාදන කාණ්ඩ – Product Categories
 • අප මෙහි නිෂ්පාදන කාණ්ඩ 14 ක් ඇතුළත් ඇත, එම 14 න් ඔබට වඩාත්ම ලාභදායී හා කළ හැකි නිෂ්පාදන කාණ්ඩ තෝරා ගෙන අලවි කළ හැකිය.
 • එක් විකුණුම්කරුවෙකු සඳහා අපි සියලු කාණ්ඩවලට ඉඩ නොදෙමු.
 • ඔබ කාණ්ඩ උල්ලංගනය කරන්නේ නම් හෝ අසාධාරණ ලෙස විකිණීම සිදු කරන්නේ නම් එය පාලනය කිරීමට අපට ස්වාදීන බලය ඇත.
10. ලෙජර් පොත – Ledger Book
 • මෙහි ඇණවුම ලැබූ දිනය, වේලාව, එහි මුදල් ලැබූ දිනය, ආපසු ගෙවීම, ප්‍රතික්ෂේප කිරීම, මුදල් ගැනීම, අත්තිකාරම් ගෙවීම, ගාස්තු, ආදී ගනුදෙනුව හා සියලු ගනුදෙනු වලට සම්බන්ධ දත්ත ස්වයංක්‍රිය ලබා දෙයි, මෙහි එකම පිටපතක් එවෙලේම ඔබට ද, අපටද, අදාල ගැණුම්කරුවට ද ස්වයංක්‍රියාව ලැබේ. එබැවින් කිසිම පුද්ගලයකුට වංචාවක් කල නොහැකි අතර සියලු සටහන් පද්දතිය තුළ සටහන් වේ.
 • එය ඔබගේ බැංකු ගිණුමට සමාන ය; සියල්ල ක්‍රමානුකූලව පද්ධතිය තුළ සටහන් වේ.
 • ඔබ බැංකුවකින් ණය ඉල්ලුම් කරන්නේ නම් මෙයද ප්‍රයෝජනවත් වේ.
 • මෙහි සියල්ලම ඔබට පහසුවෙන් මුද්‍රණය කළ හැකි ලෙස සකස් කර ඇත.
5. කණ්ඩායම් සහ කාර්ය මණ්ඩලය – Groups & Staffs
 • ඔබ පරිගණකය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික අවබෝධයක් නොමැති නම් හෝ ඔබ රැකියාවක් කරන්නේ නම් හෝ ඉතා කාර්යබහුල පුද්ගලයෙක් නම් හෝ පරිගණකයට යොමු වීමට කාලයක් නොමැති නම් ඔබගේ අපහසුතාවයට වෙනුවෙන් ඔබේම කාර්ය මණ්ඩලයක් මෙහිදී සේවය සදහා යොදාගත හැකිය. එය පවුලේ හෝ ආයතනයේ සාමාජිකයකු විය හැකිය.
 • ඔබේ කැමැත්ත අනුව සියලු දේ කළමනාකරණය කළ හැකිය.
 • එසේ නොමැති නම් අපගේ සාමාජිකයකු මේ සදහා ගෙවීමක් කර වෙන්කර තබා ගත හැකිය. එය තීරණය වන්නේ ඔබගේ වෙළදසැලට ලැබෙන ගනුදෙණු ප්‍රමාණයේ සංකිර්ණත්වයේ ස්භාවය අනුවය. නැතොහොත් නොමිළේ මෙම සේවාව අපෙන් ලබා ගත හැකිය.
11. අපනයන – Export
 • ඔබේ නිෂ්පාදන ලෝව පුරා ව්‍යාප්ත වූ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඍජුව අපනයනය කිරීමට අපට ඉඩ සලසා ඇත. මේ තුළින් ඔබේ නිෂ්පාදන සදහා ජාත්‍යන්තර මිළක් ලැබෙනු ඇත.
 • පද්දතිය තුළ විශේෂ මෙන්ම සාමාන්‍ය යන දෙයාකාරයටම ඔබට අපනයනය පහසුවෙන් කල හැකිය.
 • අපනයනය සදහා ඔබේම අපනයන කුරියර් ආයතනය හරහා හෝ ලෝකයේ ප්‍රධාන කුරියර් ආයතන හරහා යැවිය හැකිය.
6. ඉඩ ප්‍රමාණය – Storage
 • ඔබේ වෙළදසැල අන්තර්ජාලයේ තබා ගැනීම සඳහා අපගේ පද්ධතිය හරහා අප ඔබට ලබා දෙන අවකාශ ප්‍රමාණය මේ යටතට වැටේ. උදාහරණයක් ලෙස, එදිනෙදා සාමාන්‍ය වෙළඳසැලක් යම් වර්ග අඩි ප්‍රමාණයකින් මනින අතර අප මෙහි ඉඩකඩ මනිනු ලබන්නේ මෙගාබයිට් තුළින්ය.
 • නිෂ්පාදන ඡායාරූප, ලියවිලි, අත්පත්‍රිකා; නාමාවලිය, මෙනු ආදී භාවිතයන් මේ යටතට වැටේ.
12. සජීවී නිෂ්පාදන ස්වයංක්‍රීයව ප්‍රකාශයට පත් කිරීම – Auto Publish Live Products
 • විකුණුම් තත්වයන් 07 හැර සෙසු සියලු විකුණුම්කරුවන්ට නිෂ්පාදන සජීවීව ප්‍රකාශයට හෝ ඍජුව මුදාහැරීමට අපගේ අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ.

සාමාජික සැලැස්ම පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය

 1. මෙය වාර්ෂිකව පදනම් වේ.ඔබ වාර්ෂිකව යාවත්කාලින කළ යුතුය.
 2. වෙළඳපල තත්ත්වය, ඉල්ලුම, සැපයුම, හා තරගය මත අනුව ඉහත සැලසුම් කාලානුරූපව වෙනස් විය හැකිය.
 3. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ ඔබට වාර්ෂික අදායම් නැති නම් අදායමක් ලැබෙන තුරු මුදල් ගෙවීමකින් තොරව සැලැස්ම ඉදිරියට ගෙන යාහැකිය.
 4. සාමාජික ගාස්තු නැවත නොගෙවනු නොලැබේ. ඔබ විසින් නිවැරිදි සැලැස්ම ඔබේ අවශ්‍යතාවය අනුව ලබාගත හැකිය.
 5. ඔබට සාමාජික සැලැස්ම පද්ධතිය තුළින් ඕනෑම මොහොතක වෙනස් කළ හැකිය.ඔබට ඕනෑම වේලාවක ඔබගේ සාමාජික සැලැස්ම අක්‍රිය කළ හැකිය. 
 6. ඔබට අපගේ සාමාජික අයදුම්පත තෙවන පාර්ශවයකට විකිණීමට හෝ මාරු කිරීමට නොහැකිය.
 7. ඔබ කිසියම් නීතිරීති, නියමයන්, කොන්දේසි උල්ලංගනය සිදු කරන්නේ නම් ඕනෑම වේලාවක ඔබගේ අයදුම්පත අවලංගු කිරීමට අපට බලය ඇත.
 8. ඔබගේ සාමාජික අයදුම්පත කල් ඉකුත් වූ පසු එය අලුත් නොකිරීමට අපට බලය ඇත.
 9. ඔබ සාමාජික සැලැස්ම ලබා ගැනීමට අපත් සමග ලියාපදිංචි විය යුතුය. ඒ සදහා මෙම ලින්ක් එක භාවිතා කරන්න. https://gewattha.com/domestic-seller/
 10. ඔබේ විකුණුම්කරුගේ අයදුම්පත පිළිගනු ලැබුවහොත්, සාමාජිකත්වය ගෙවීම සඳහා ඔබට මෙම ලින්ක් එක භාවිතා කළ හැකිය. https://gewattha.com/membership/

දැනුවත් කිරීම

මෙම ඔබට තනි පද්දතියක් ලෙස දිස් වුවත් මෙහි විවිධ අභ්‍යන්තර පරිගණක පද්දති යෙදවුම් 50 කට වඩා භාවිතා කර මෙම සේවාව සපනයනු ලබයි. මෙම යෙදවුම් ලෝකයේ ප්‍රධාන පිළිගත් තුන්වන පාර්ශවීය පරිගණක පද්දති සැපයුම් කරුවන්ගේ මිලදී ගෙන තනි පද්දති නිර්මාණයක් ලෙස ඔබට ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. මෙය අති විශාල පිරිවැයක්, තාක්ෂණික සේවාවක් හා ශ්‍රමයක් යොදවනු ලබන අතර, ඒ ඒ පද්දති යෙදවුම් වල විවිධ සිමාවන් පැවැතිය හැකිය, එය අපටද වෙනස් කළ නොහැකිය මන්ද එක යෙදවුමක් වෙනස් කරන විට එය අභ්‍යන්තරිකව අනෙක් සියලුම පද්දති වලට එහි බලපෑම ඇතිවේ. එබැවින් ඔබ කුමන තරාතිරමක පුද්ගලයකු හෝ ආයතනයක් වුවත් ඔබට මෙම සීමාසහිත වීම් වලට එකග විය යුතු අතර සැමවිටම මෙම පද්දතිය පවත්වාගෙන යෑම සදහා සහය ලබා දිය යුතුය. එය පද්දතිය භාවිතා කරන සියලු දෙනාගේ පහසුව සදහා ඉවහල් වේ. ඔබ ඉදිරිපත් කරන සියලු දේ මෙම සියලු යෙදවුම් අතර එකිනෙක ගැලපිය යුතු අතර එය අවසාන නිමවුමක් හෝ ඉදිරිපත් කිරීමක් ලෙස පාරිභෝගිකයන්ට දිස්වෙනු ලැබේ. ඔබේ ඉල්ලීම ඉටුකල නොහැකි නම් අප විද්‍යුත් ලිපිනයක් මගින් දැනුම් දේ.

ඔබ කිසියම් ගැණුම්කරුවකු හෝ විකුණුම්කරුවකු ලෙස කුමන වංචාකාරී හෝ වෙනත් අකටයුත්තක් සිදු කරන්නේ නම්, අප ඕනෑම වෙලාවක පද්දතියට පිවිසීම තහනම් කල හැකිය.අප සැමවිටම විකුණුම්කරුවන් හා ගැණුම්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ‘සාධාරණ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරකම් – Fair Business Practices” අනුගමනය කරන ලෙසය. එසේ සිදුකිරීමට නොහැකි නම් අපත් සමග එකතු නොවෙන කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නෙමු.

Main Menu