• කිතුල් හකුරු

  රිවස්ටන් ප්‍රදේශයෙන් ඉතා පිරිසිදුව උසස් ප්‍රමිතියකින් යුතුව ලබා ගත්  කිතුල් හකුරු  (සිනි හෝ කිසිදු රසකාරක කලවම් නොකළ)

   ප්‍රමාණය 

   තොග 

   සිල්ලර් 

    1kg

    Rs.1470

   Rs.1680

  $7.38$8.44
  • LKR: 1,470.00₨ - 1,680.00₨
  • AED: 0.48د.إ - 0.55د.إ
  • AUD: $0.07 - $0.08
  • CAN: $0.00
  • CNY: ¥1.44 - ¥1.64
  • EUR: €0.03
  • GBP: £0.02
  • INR: ₹0.00
  • KRW: ₩0.00
  • RUB: р.0.00
  • YEN: ¥0.00

  කිතුල් හකුරු

  $7.38$8.44
  • LKR: 1,470.00₨ - 1,680.00₨
  • AED: 0.48د.إ - 0.55د.إ
  • AUD: $0.07 - $0.08
  • CAN: $0.00
  • CNY: ¥1.44 - ¥1.64
  • EUR: €0.03
  • GBP: £0.02
  • INR: ₹0.00
  • KRW: ₩0.00
  • RUB: р.0.00
  • YEN: ¥0.00
  Select options

Main Menu