එළවලු පලතුරු ඇසුරුම් පෙට්ටි

$2.98$4.55

 • LKR: 895.00₨ - 1,365.00₨
 • AED: 0.13د.إ - 0.20د.إ
 • AUD: $0.02 - $0.03
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥0.52 - ¥0.79
 • EUR: €0.01
 • GBP: £0.01
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00
(-1%)

එළවලු සහ පලතුරු වියාපාර සිදු කරන අයෙක්ද එහෙමත් නැත්තම් මෙම තොග ප්‍රවාහනයේ නිරත වන අයෙක්ද එසේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇසුරුම් පෙට්ටි තෝරා ගන්න. අදම ඇනවුම් කරන්න

 • Large - ලොකු
 • Medium - මධ්‍යම
 • Small - කුඩා
Clear
  Ask a Question   Chat Now | විස්තර විමසන්න
Compare

එළවලු සහ පලතුරු සුරක්ෂිතව ප්‍රවහනයෙ දී යොදාගනු ලැබේ. ඔබගේ වියාපාරයේ පාඩු අවම කොට සුරක්ෂිත නිමවුමක් පාරිභෝගිකයාට ලබා දීම උදෙසා 

Additional information

Color - වර්ණය

All Color – සියලුම වර්ණය

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

All Island – සියලු දිස්ත්‍රික්ක

Seize - ප්‍රමාණය

Large – ලොකු, Medium – මධ්‍යම, Small – කුඩා

Be the first to review “එළවලු පලතුරු ඇසුරුම් පෙට්ටි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu

Chat Now
Chat Now
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad