ඔකිට් මල්

$1.79$1.85

 • LKR: 580.00₨
 • AED: 6.51د.إ
 • AUD: $2.63
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥12.23
 • EUR: €1.64
 • GBP: £1.44
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00
(-3%)

In stock

බිම් ඔකිට්
වැන්ඩ
ගෝනුසු

Compare
  Ask a Question
SKU: 24495 Category:

පොල ලේලි
අගුරු
 චප් ගල්
කොහු බත්

Additional information

Color - වර්ණය

All Color – සියලුම වර්ණය

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

All Island – සියලු දිස්ත්‍රික්ක

Free Delivery - නොමිලේ බෙදාහැරීම

100 Km-100 කි.මී., 20 Km-20 කි.මී.

Seize - ප්‍රමාණය

Large – ලොකු, Medium – මධ්‍යම, Small – කුඩා

Be the first to review “ඔකිට් මල්”

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu