තල් කොළ වට්ටි

$1.69$3.79

 • LKR: 508.00₨ - 1,138.00₨
 • AED: 0.07د.إ - 0.17د.إ
 • AUD: $0.01 - $0.03
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥0.29 - ¥0.65
 • EUR: €0.00 - €0.01
 • GBP: £0.00 - £0.01
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

සම්ප්‍රදායික ලෙස අපේ මුළුතැන් ගෙයි හැඩ කරවන්න කියාපු තල් කොළ වට්ටි  

 • Big - විශාල
 • Bigger - ඉතා විශාල
 • Large - ලොකු
 • Medium - මධ්‍යම
 • Small - කුඩා
Clear
  Ask a Question   Chat Now | විස්තර විමසන්න
Compare

නිවසටම ගෙන්නවා ගන්න 

Additional information

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

All Island – සියලු දිස්ත්‍රික්ක

Export Zone - අපනයන කළාප

Asia – ආසියාව, Europe – යුරෝපය

Price - මිළ

Manufacturer Wholesale Price – නිෂ්පාදක තොග මිළ

Seize - ප්‍රමාණය

Big – විශාල, Bigger – ඉතා විශාල, Large – ලොකු, Medium – මධ්‍යම, Small – කුඩා

Be the first to review “තල් කොළ වට්ටි”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

Shipping Policy

කුරියර් ගාස්තු නිෂ්පාදනයේ මිලට ඇතුලත් කර ඇත.

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu

Chat Now
Chat Now
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad