පොල් කටු වලින් සෑදු කෝප්ප

$0.88

 • LKR: 265.00₨
 • AED: 3.23د.إ
 • AUD: $1.33
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥6.39
 • EUR: €0.82
 • GBP: £0.70
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

In stock

නිෂ්පාදනය පිළිබද විස්තර 

 • පොල් කටු ආශ්‍රිත කෝප්ප නිර්මාණය දැන් අවම තොග මිල ගණන් යටතේ 
 • තොග ගන්න අය වලුන් පමණක් ඇනවුම් කරන්න 
 • කෝප්පයක් = රු.265
  Ask a Question
Compare
SKU: 38595 Category:
 • පොල් කටු ආශ්‍රිත නිර්මාණ තොග ගන්නා අය සදහා විශේෂිත වට්ටම්
 • දිවයින පුරා ප්‍රවාහන සිදු වේ.
 • ඕනෑම තොග ප්‍රමාණයක් සඳහා ප්‍රවාහන ගාස්තු රු.300 පමණක් අය කෙරේ 

Additional information

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

All Island – සියලු දිස්ත්‍රික්ක

Seize - ප්‍රමාණය

All Seize – සියලු ප්‍රමාණ

Be the first to review “පොල් කටු වලින් සෑදු කෝප්ප”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

Shipping Policy

ඕනෑම තොග ප්‍රමාණයක් සඳහා ප්‍රවාහන ගාස්තු රු.300 පමණක් අය කෙරේ 

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu