බෝට්ටු බල කරවල

$2.10

 • LKR: 630.00₨
 • AED: 0.09د.إ
 • AUD: $0.02
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥0.36
 • EUR: €0.01
 • GBP: £0.00
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

ශ්රීලංකාව පුරා බෙදා හැරීම් නොමිලේ…
උසස්ම තත්වයේ නැව්ම් කරවල අඩුම තොග මිලට ඔබේ පුරවරයට ව්යාපාරික ස්ථානයට ගෙනවාගැනීමට දැන්ම ඇනවුම් කරන්න.
 • Manufacturer Wholesale Price – නිෂ්පාදක තොග මිළ
 • 1 Kg
Clear
  Ask a Question   Chat Now | විස්තර විමසන්න
Compare

පිරිසිදු ලෙස වියලා ගත කරවල ගෙදරටම ගෙන්නවා ගන්න දැන්ම ඇනවුමක් ලබා දෙන්න.

Additional information

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

All Island – සියලු දිස්ත්‍රික්ක

Price - මිළ

Manufacturer Wholesale Price – නිෂ්පාදක තොග මිළ

Seize - ප්‍රමාණය

1 Kg

Be the first to review “බෝට්ටු බල කරවල”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu

Chat Now
Chat Now
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad