ලුණු පොල් කට්ට

$1.77

 • LKR: 530.00₨
 • AED: 0.08د.إ
 • AUD: $0.01
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥0.31
 • EUR: €0.01
 • GBP: £0.00
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

නිෂ්පාදනය පිළිබද විස්තර 

 • පොල්  කට්ටෙන්  සැදු පුරාණ නිවෙස් වල ප්‍රයෝජනයට ගත් නිවසට සශ්‍රිකත්වය ගෙනා, ලුණු පොල් කට්ට
 • දැන් අවම තොග මිල ගණන් යටතේ
 • තොග ගන්න අය වලුන් පමණක් ඇනවුම් කරන්න
 • ලුණු පොල් කට්ටක්   = රු.530
 • Manufacturer Wholesale Price – නිෂ්පාදක තොග මිළ
Clear
Item will be shipped in 1 business day
  Ask a Question
Compare
SKU: 38612 Category:
 • පොල් කටු ආශ්‍රිත නිර්මාණ තොග ගන්නා අය සදහා විශේෂිත වට්ටම්

 • දිවයින පුරා ප්‍රවාහන සිදු වේ.

 • ඕනෑම තොග ප්‍රමාණයක් සඳහා ප්‍රවාහන ගාස්තු රු.300 පමණක් අය කෙරේ

Additional information

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

All Island – සියලු දිස්ත්‍රික්ක

Seize - ප්‍රමාණය

All Seize – සියලු ප්‍රමාණ

Price - මිළ

Manufacturer Wholesale Price – නිෂ්පාදක තොග මිළ

Be the first to review “ලුණු පොල් කට්ට”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

Shipping Policy

 • ඕනෑම තොග ප්‍රමාණයක් සඳහා ප්‍රවාහන ගාස්තු රු.300 පමණක් අය කෙරේ 

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu