𝐂𝐇𝐄𝐄𝐒𝐄 𝐂𝐔𝐓𝐋𝐄𝐓𝐒 (චීස් කට්ලට්)

$0.15

 • LKR: 44.00₨
 • AED: 0.53د.إ
 • AUD: $0.22
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥1.06
 • EUR: €0.13
 • GBP: £0.11
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

In stock

𝑴𝒐𝒖𝒕𝒉 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈 𝐂𝐇𝐄𝐄𝐒𝐄 𝐂𝐔𝐓𝐋𝐄𝐓𝐒 🤩(චීස් කට්ලට්👌) “𝐂𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐇𝐚𝐬𝐞𝐞 🍽️

𝗢𝗿𝗱𝗲𝗿 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗺𝗲𝗮𝗹 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗻𝗼𝘄😋❤️
𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐎𝐅𝐅𝐄𝐑🎉️ 𝟗𝟎𝐠 𝐜𝐮𝐩 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐟𝐨𝐫 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐑𝐬.𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐨𝐫 𝐚𝐛𝐨𝐯𝐞 ❗ රුපියල් 1000ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සඳහා ම 90g කප් එකක් නොමිලේ ❗ 😍✨️
Item will be shipped in 1 business day
  Ask a Question   Chat Now | විස්තර විමසන්න
Compare

𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐎𝐅𝐅𝐄𝐑🎉️ 𝟗𝟎𝐠 𝐜𝐮𝐩 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐟𝐨𝐫 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐑𝐬.𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐨𝐫 𝐚𝐛𝐨𝐯𝐞 ❗ රුපියල් 1000ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සඳහා ම 90g කප් එකක් නොමිලේ ❗ 😍✨️

ප්‍රනීත අහාර ඉතාමත් පිරිසිදු සහ සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව වගකිඉමකින් යුතුව ඔබගේ නිවසටම සපයන්න අප සුදානම් 

Additional information

Province Distribute - පළාත් බෙදාහැරීම

Near Colombo & Gampaha, North Western Province – වයඹ පළාත

Seize - ප්‍රමාණය

All Seize – සියලු ප්‍රමාණ

Be the first to review “𝐂𝐇𝐄𝐄𝐒𝐄 𝐂𝐔𝐓𝐋𝐄𝐓𝐒 (චීස් කට්ලට්)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu

Chat Now
Chat Now
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad