𝗕𝗨𝗦𝗜𝗖𝗨𝗜𝗧 𝗣𝗨𝗗𝗗𝗜𝗡𝗚 (බිස්කට් පුඩින්)

$2.21$4.23

 • LKR: 660.00₨ - 1,265.00₨
 • AED: 0.10د.إ - 0.19د.إ
 • AUD: $0.02 - $0.03
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥0.38 - ¥0.73
 • EUR: €0.01
 • GBP: £0.00 - £0.01
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

🤩𝗕𝗨𝗦𝗜𝗖𝗨𝗜𝗧 𝗣𝗨𝗗𝗗𝗜𝗡𝗚 (බිස්කට් පුඩින්)🍫With 𝘾𝙖𝙨𝙝𝙚𝙬 & 𝙘𝙝𝙤𝙘𝙤𝙡𝙖𝙩𝙚 𝙜𝙖𝙣𝙖𝙘𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙫𝙚𝙧 🤤 𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐎𝐅𝐅𝐄𝐑🎉️ 𝟗𝟎𝐠 𝐜𝐮𝐩 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐟𝐨𝐫 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫𝐬 𝟏𝐤𝐠 𝐨𝐫 𝐚𝐛𝐨𝐯𝐞❗𝟏𝐤𝐠ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සඳහා ම 90g කප් එකක් නොමිලේ ❗

 • Near Colombo & Gampaha
 • 1 Kg
 • 500g
Clear
Item will be shipped in 1 business day
  Ask a Question   Chat Now | විස්තර විමසන්න
Compare
😍 𝑾𝑶𝑵𝑫𝑬𝑹𝑭𝑼𝑳 𝑫𝑬𝑺𝑺𝑬𝑹𝑻 𝑭𝑶𝑹 𝑺𝑷𝑬𝑪𝑰𝑨𝑳 𝑶𝑪𝑪𝑨𝑺𝑰𝑶𝑵𝑺 🎊️
“𝐂𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐇𝐚𝐬𝐞𝐞 🍽️
𝗢𝗿𝗱𝗲𝗿 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶𝘁𝗲 𝗺𝗲𝗮𝗹 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗻𝗼𝘄😋❤️
𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐎𝐅𝐅𝐄𝐑🎉️ 𝟗𝟎𝐠 𝐜𝐮𝐩 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐟𝐨𝐫 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐫𝐬 𝟏𝐤𝐠 𝐨𝐫 𝐚𝐛𝐨𝐯𝐞 ❗𝟏𝐤𝐠ට වැඩි සෑම ඇණවුමක් සඳහා ම 90g කප් එකක් නොමිලේ ❗ 😍✨️
ඉතා ප්රණීත ආහාර වර්ග පහසු මිලට අද ම ඇණවුම් කරන්න

Additional information

Weight N/A
Province Distribute - පළාත් බෙදාහැරීම

Near Colombo & Gampaha

Seize - ප්‍රමාණය

1 Kg, 500g

Be the first to review “𝗕𝗨𝗦𝗜𝗖𝗨𝗜𝗧 𝗣𝗨𝗗𝗗𝗜𝗡𝗚 (බිස්කට් පුඩින්)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu

Chat Now
Chat Now
Questions, doubts, issues? We're here to help you!
Connecting...
None of our operators are available at the moment. Please, try again later.
Our operators are busy. Please try again later
:
:
:
Have you got question? Write to us!
:
:
This chat session has ended
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad