කිතුල් හකුරු

$4.90$5.60

 • LKR: 1,470.00₨ - 1,680.00₨
 • AED: 0.22د.إ - 0.25د.إ
 • AUD: $0.04
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥0.85 - ¥0.97
 • EUR: €0.01 - €0.02
 • GBP: £0.01
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00
(-2%)

රිවස්ටන් ප්‍රදේශයෙන් ඉතා පිරිසිදුව උසස් ප්‍රමිතියකින් යුතුව ලබා ගත්  කිතුල් හකුරු  (සිනි හෝ කිසිදු රසකාරක කලවම් නොකළ)

 ප්‍රමාණය 

 තොග 

 සිල්ලර් 

  1kg

  Rs.1470

 Rs.1680

Item will be shipped in 1-3 business days
  Ask a Question
Compare

රිවස්ටන් ප්‍රදේශයෙන් ඉතා පිරිසිදුව උසස් ප්‍රමිතියකින් යුතුව ලබා ගත කිතුල් හකුරු  (සිනි හෝ කිසිදු රසකාරක කලවම් නොකළ)ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ප්‍රමාණයක් තොග සහ සිල්ලර මිලට මිලදී ගත හැක. දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට ප්‍රවාහනය  කරනු ලැබේ.)

Additional information

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

All Island – සියලු දිස්ත්‍රික්ක

Province Distribute - පළාත් බෙදාහැරීම

All Provinces – සියලු පළාත්

Be the first to review “කිතුල් හකුරු”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu