නැදුන් ලීයෙන්සැදු Tray

$7.00$11.55

 • LKR: 2,100.00₨ - 3,465.00₨
 • AED: 0.31د.إ - 0.51د.إ
 • AUD: $0.05 - $0.08
 • CAN: $0.00
 • CNY: ¥1.21 - ¥1.99
 • EUR: €0.02 - €0.03
 • GBP: £0.01 - £0.02
 • INR: ₹0.00
 • KRW: ₩0.00
 • RUB: р.0.00
 • YEN: ¥0.00

 අනු අංකය 

 මිල 

01

  Rs.3465

 02

  Rs.1575

 03

 Rs.2100

Item will be shipped in 1-3 business days
  Ask a Question
Compare
 •  අමුත්තන්ට සංග්‍රහ කරන්න නිවසට වටිනා නැදුන් ලියෙන් සැදු Tray. 
 • නිවසේ වටිනාකම වැඩි කරගන්න කැමති ඔබේ අමුත්තන්ට දැනෙන්න සංග්‍රහ  කරන්න 
 • ප්‍රවාහන ගාස්තු Rs300 සියලු දිස්ත්‍රික්ක සදහා අමතරව ගෙවිය යුතුය.

Additional information

Distribution Districts - දිස්ත්‍රික්ක බෙදාහැරීම්

All Island – සියලු දිස්ත්‍රික්ක

Province Distribute - පළාත් බෙදාහැරීම

All Provinces – සියලු පළාත්

Seize - ප්‍රමාණය

All Seize – සියලු ප්‍රමාණ

Be the first to review “නැදුන් ලීයෙන්සැදු Tray”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

Reviews

There are no reviews yet.

No more offers for this product!

Shipping Policy

ප්‍රවාහන ගාස්තු Rs300 සියලු දිස්ත්‍රික්ක සදහා වන අතර වැඩි වෙන සෑම 1KG  Rs75ක් වැඩිපුර ගෙවීමට සිදු වේ.

General Inquiries

There are no inquiries yet.

See It Styled On Instagram

  No access token

Main Menu